Livet i Finland

Städer

Kotoutuminen Suomeen
theme icon

Integration i Finland

Med integration (kotouttaminen) avses att du bosätter dig i Finland och skaffar kunskaper och färdigheter som du behöver i det finländska samhället. Integrationen underlättas t.ex. av att

 • du lär dig språket,
 • hittar en arbetsplats eller studieplats,
 • får kontakter till det finländska samhället.

I Finland finns det olika tjänster som främjar din integration. Dessa tjänster är t.ex. en inledande kartläggning (alkukartoitus), en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) och integrationsutbildning (kotoutumiskoulutus). Också dina familjemedlemmar kan ha rätt till dessa tjänster om de flyttar till Finland tillsammans med dig.

Integrationsfrämjande tjänster

Grundläggande information om Finland

Alla invandrare har rätt att få grundläggande information om Finland. När du får uppehållstillstånd eller registrerar din uppehållsrätt, får du samtidigt skriftlig information om

 • det finländska samhället och arbetslivet,
 • dina rättigheter och skyldigheter
 • tjänster som främjar din integration.

Invandrarrådgivning

Arbets- och näringsbyråerna och kommunerna tillhandahåller invandrarrådgivning. De hjälper dig att integrera dig i Finland. Rådgivarna ger dig information om t.ex.

 • integration och integrationsfrämjande tjänster
 • arbetslivet
 • utbildning och studier.

Inledande kartläggning

Vid den inledande kartläggningen görs en utvärdering av det tjänster som kan främja din integration. Vid den inledande kartläggningen utreds t.ex. din utbildning, din arbetserfarenhet och dina språkkunskaper. Den inledande kartläggningen görs vid arbets- och näringsbyrån eller på socialbyrån. Den kan också göras på ett annat ställe, t.ex. vid en läroinrättning. Detta beror på vilken kommun du bor i.

Du kan framföra en begäran om en inledande kartläggning av din situation t.ex. till arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån i din kommun. Invandrarrådgivningen ger dig närmare information om den inledande kartläggningen och hur den ordnas i din hemkommun.

Integrationsplan

Om du behöver stöd för din integration, utarbetas en integrationsplan för dig efter den inledande kartläggningen. En integrationsplan utarbetas för dig åtminstone om

 • du är arbetslös arbetssökande eller
 • får utkomststöd eller
 • du inte fyllt 18 år och inte har en vårdnadshavare i Finland.

I integrationsplanen antecknas åtgärder som främjar din integration. Planen kan omfatta t.ex. studier i finska, andra studier eller arbetspraktik. Du kan utarbeta en integrationsplan t.ex. med en arbetskraftsrådgivare vid arbetskraftsbyrån eller med en socialarbetare på socialbyrån.

Integrationsplanen ska utarbetas senast tre år efter att du fått ditt första uppehållstillstånd eller registrerat din uppehållsrätt. Integrationsplanens längd beror på hur lång tid du behöver stöd för din integration. Integrationsplanen gäller vanligen i högst tre år. I vissa specialfall kan den gälla i fem år.

Så länge integrationsplanen är i kraft kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd (työmarkkinatuki) hos FPA eller utkomststöd (toimeentulotuki) från socialbyrån.

När en integrationsplan utarbetats för dig, är du skyldig att följa planen. Delta i de åtgärder som antecknats i planen, t.ex. i utbildningar. Myndigheterna är skyldiga att erbjuda dig dessa åtgärder.

Om du har en arbetsplats kan din arbetsgivare eventuellt stöda din integration. Arbetsgivaren kan t.ex. betala avgifter för en kurs i finska för din räkning. Ibland kan arbetsgivaren också hjälpa dig med praktiska ärenden, t.ex. leta efter en bostad åt dig. Fråga mer om detta av din arbetsgivare.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Inledande kartläggning och integrationsplanfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Stöd till arbetslösa invandrarefinska | svenska | engelska

Integrationsutbildning

När en integrationsplan utarbetats kan du få integrationsutbildning. Integrationsutbildning ordnas av kommuner, arbets- och näringsbyråer och många läroanstalter. Arbets- och näringsbyrån eller kommunen hänvisar dig till integrationsutbildningen. Integrationsutbildningen omfattar vanligen studier i finska eller svenska. I utbildningen bekantar du dig med det finländska samhället och arbetslivet och den finländska kulturen.

Studier i finska och svenska

På Infobankens sida Finska och svenska språket hittar du information om möjligheterna att studera finska eller svenska.

Din kultur i Finland

Din kultur, ditt språk och din religion kan fortfarande utgöra en viktig del av ditt liv också i Finland.

En invandrarförening kan hjälpa dig att bevara och utveckla din kultur. I Finland finns många föreningar för invandrare. Du hitar mer information om föreningar på Infobankens sida Föreningar.

Barn med invandrarbakgrund kan få undervisning i det egna modersmålet. Du hitar mer information på Infobankens sida Grundläggande utbildning.

I Finland råder religionsfrihet (uskonnonvapaus). Var och en har alltså rätt att bekänna och utöva sin religion. Var och en får själv välja sin religion. Om du vill, kan du låta att bli att välja en religion. Du hittar mer information om religionsutövning i Finland på Infobankens sida Kulturer och religioner i Finland.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Grundläggande information om Finland(pdf, 3,40 MB)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | kinesiska | persiska | arabiska | thai

linkkiArbets- och näringsbyrån:
Information om integrationfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsbyrån:
Broschyren Jobba i Finland(pdf, 5,51 MB)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | polska