Livet i Finland

Städer

Väkivalta
theme icon

Våld

Våld är ett brott som måste anmälas till polisen (poliisi). När du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ska du ringa det allmänna nödnumret 112. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation. Mer information om nödsituationer finns på Infobankens sida Nödsituationer.

I övriga fall kan du göra en brottsanmälan på polisens webbplats, per telefon eller på polisstationen.

linkkiPolisen:
Anvisning om brottsanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Rättshjälpsbyråerfinska | svenska | engelska

Våld i parförhållandet och familjen

Våld i parförhållandet eller familjen kan vara t.ex.

 • slag, sparkar eller knuffar
 • inskränkning av rörelsen och aktiviteter
 • nedtryckande och tvång
 • sexuellt våld

Våldsoffret kan vara en kvinna eller en man. Våldet kan riktas mot en vuxen människa, ett barn eller en åldring. Våld i parförhållandet eller familjen är alltid ett brott. Också misshandel i hemmet är ett brott. Även kroppslig aga mot barn, till exempel att slå barn, är förbjuden i lag i Finland.

Både offret och våldsförövaren kan få hjälp. Kontakta polisen, socialbyrån (sosiaalivirasto) i din hemkommun, Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys) eller ett skyddshem (turvakoti). Om du blir utsatt för våld är det bäst att göra en brottsanmälan och besöka läkaren. Av läkaren kan du få ett officiellt utlåtande om våldet som utövats. Utlåtandet hjälper dig att föra saken vidare.

Var får jag hjälp?

Det är viktigt att du söker hjälp. Det är svårt att återhämta sig från våld på egen hand. Om situationen är mycket brådskande får du hjälp av polisen. Om du inte kan gå hem för att din make eller maka är våldsam kan du gå till ett skyddshem (turvakoti). Du kan kontakta skyddshemmet även om du bara fruktar att våld kan inträffa. Skyddshem finns på många orter. Information om dessa får du från Förbundet för mödra- och skyddshem (Ensi- ja turvakotien liitto) och från socialbyrån (sosiaalitoimisto) i din hemkommun.

Du kan också söka hjälp vid socialbyrån, hälsovårdscentralen (terveyskeskus), familjerådgivningen (perheneuvola) och Kyrkans familjerådgivningscentral (Kirkon perheasiain neuvottelukeskus).

Kvinnor och flickor kan ringa Kvinnolinjen (Naisten linja). Linjen är avsedd för flickor och kvinnor och deras närstående som har blivit utsatta för våld eller hot om våld. Kvinnolinjen betjänar också på svenska och engelska.

Journumretet till Kvinnolinjen är 0800 02400

 • På finska må-fre kl. 16–20, lör-sön kl. 12-16
 • På svenska onsdagar kl. 16–20
 • På engelska fredagar kl. 16–20

Du kan få hjälp och information från Monika-Naiset liitto (Monika-Naiset liitto). Resurscentralen Monikas hjälptelefon betjänar måndag till fredag kl. 9 till 16 på numret 0800 05058. I telefonen svarar krisarbetare på Resurscentralen. Hjälptelefonen är avsed för invandrarkvinnor som upplevt våld eller hot om våld.

Skyddshemmet Monas nummer 045 639 6274 är öppet 24 h om dygnet. Telefonen är avsedd för kvinnor i krissituation som söker sig till skyddshemmet.

Ett brottsoffer, dennes närstående och ett vittne i ett brottsmål får stöd och råd också från Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys). Brottsofferjourens hjälpande telefon betjänar på finska: 116 006.

 • Måndagar och tisdagar kl. 13–21
 • Onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 17–21

Du kan också skicka frågor till Brottsofferjouren via internet. Du kan ställa din fråga på finska, svenska och engelska.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Kontaktuppgifter till skyddshemfinska | svenska

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | svenska | engelska | ryska | arabiska

linkkiKvinnolinjen:
Hjälp och stöd för kvinnorfinska | svenska | engelska

linkkiJustitieministeriet:
Barn som brottsoffer -handbok(pdf, 0,91 Mt)finska | svenska

Sexuellt våld

Sexuellt våld är:

 • våldtäkt
 • att tvinga till sexuella handlingar
 • sexuellt utnyttjande
 • att köpa sex av en minderårig eller av en person som blivit offer för människohandel
 • könsumgänge med ett barn under 16 år
 • koppleri.

En våldtäkt är inte sex utan maktutövande och förtryck. Sexuellt våld, tvingande och utnyttjande kan också ske i parförhållande och äktenskap. Sexuellt våld är alltid ett brott, även i äktenskap.

Sexuellt våld eller utnyttjande kan påverka offrets liv på många sätt. Det kan påverka arbetsförmågan, den mentala hälsan, parförhållandet och föräldraskapet samt livskontrollen på ett negativt sätt. Därför är det viktigt att söka hjälp.

Om du har blivit utsatt för sexuellt våld ska du besöka läkare och göra en brottsanmälan hos polisen.

Om du har fallit offer för ett sexualbrott eller våld i parförhållande har du rätt till kostnadsfri rättshjälp. Mer information får du från rättshjälpsbyråerna (oikeusaputoimisto).

Hjälp till offer för sexuellt våld

Tukinainen är en riksomfattande våldtäktskriscentral som ger hjälp och stöd om du har utsatts för sexuellt våld. Centralen har en gratis krisjour på numret 0800-97899. Du kan ringa:

 • må-to kl. 9–15
 • veckoslut, helgdagar och dagar före helgdagar kl. 15–21

Hjälp kan fås på finska och engelska.

Tukinainen har även en Juristjour (Juristipäivystys) där du får information och råd om du har fallit offer för ett sexuellt brott eller våld i nära relationer. Telefonnumret till Juristjouren är 0800 97895. Den är öppen må-to kl. 13-16.

Du kan också söka hjälp från Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura), vars kriscentra finns på olika håll i Finland.

linkkiVåldtäktskriscentralen Tukinainen:
Stöd till offer för sexuellt våldfinska | svenska | engelska

linkkiFöreningen för mental hälsa i Finland:
Krishjälpfinska | svenska | engelska

Hjälp för att få slut på våld

Våld är alltid ett brott. Också våldsförövare erbjuds hjälp för att få dem att avstå från våld. Du kan söka hjälp och råd vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) i din hemkommun. Också Jussi-arbetet (Jussi-työ), som utförs av Förbundet för mödra- och skyddshem, kan vara till stöd. Det finns på följande orter: Helsingfors, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi Åbo, Vasa ,Vanda och Kotka-Kouvola.

Miehen Linja är en tjänst för invandrarmän som har utövat våld eller är rädda att de kommer att utöva våld mot sin maka eller andra familjemedlemmar. Linjen betjänar må-fre kl. 8–16 på numret (09) 276 62899 på finska, engelska, svenska, franska och grekiska. Dessutom är det möjligt att få tjänsten på det egna språket med hjälp av en tolk.

Kvinnor som har utövat våld eller befarar att de kommer att göra det kan få hjälp vid Maria Akademi. Du kan ringa den riksomfattande öppna linjen på tfn (09) 7562 2260. Den öppna linjen betjänar på finska, svenska och engelska.

linkkiJussi-arbetet:
Hjälp för män att sluta med våldsamt beteendefinska

linkkiLyömätön Linja:
Hjälp för män för att sluta med våldsamt beteendefinska | engelska

linkkiMiehen linja:
Hjälp för invandrarmänfinska | engelska

linkkiMaria Akademi:
Hjälp för kvinnor för att sluta med våldsamt beteendefinska | svenska | engelska

Besöksförbud

Om någon upprepade gånger hotar eller trakasserar dig och du vill ha skydd, kan du ansöka om besöksförbud (lähestymiskielto) för denna person. Besöksförbudet innebär att personen inte får ta kontakt med dig. Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen eller i tingsrätten (käräjäoikeus). Du kan fråga om råd vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) eller rättshjälpsbyrån (oikeusaputoimisto) i din hemkommun. Om du har bevis på hot och trakasserier är det bra att spara dem.

linkkiPolisen:
Information om besöksförbudfinska | svenska | engelska

linkkiAndra ämbetsverk:
Broschyr om besöksförbud(pdf, 418,92 kt)finska | svenska | engelska