Livet i Finland

Städer

Vammaiset
theme icon

Handikappade personer

Enligt Finlands lag är en handikappad person en person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Handikappades rättigheter

Enligt Finlands lag är det förbjudet att diskriminera handikappade personer på grund av deras handikapp. En handikappad har rätt att leva ett vanligt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj.

Kommuner ska ordna särskilda tjänster för de handikappade som behöver dem. Dessa särskilda tjänster är till exempel färdtjänst och personlig assistent. Om du har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland har du rätt att använda de tjänster som kommunen tillhandahåller. Läs mer om tjänster för handikappade personer och hur du ansöker om dem på Infopankens sida Tjänster för handikappade.

Handikapporganisationer

I Finland finns flera organisationer för handikappade som arbetar för att förbättra de handikappades ställning i samhället. I dessa organisationer får du råd och hjälp till exempel för att ansöka om tjänster. Organisationerna ordnar ofta även fritidsverksamhet och ger kamratstöd. Organisationernas kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen för det Riksomfattande handikapprådet.

I Finland finns även stödcentralen Hilma för handikappade invandrare, som ger stöd och anordnar verksamheter för handikappade invandrare.

linkkiRiksomfattande handikapprådet :
Kontktuppgifter för handikapporgaisationerfinska

linkkiStödcentralen Hilma för handikappade invandrare:
Stöd och hjälp för handikappade invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Synskadade

Synskadade (näkövammainen) är personer vars synförmåga är nedsatt i sådan grad att det påverkar det dagliga livet. Synskadade är blinda och personer med nedsatt syn.

Om du behöver hjälpmedel (apuväline) ska du först genomgå läkarundersökning på din egen hälsostation. När läkaren har konstaterat att du har en synskada som gör det svårare för dig att klara dig i vardagen kan du få hjälpmedel. Hjälpmedel för synskadade är till exempel vita käppen, datorprogram, talsyntetisator, punktskärm och ledarhund. Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. FPA betalar sådana hjälpmedel som behövs för arbete eller studier.

Om du på grund av ditt handikapp till exempel behöver en särskild dator eller hushållsmaskiner kan du få stöd till dem via socialbyrån (sosiaalitoimisto) i din hemkommun. Dessa är dock behovsprövade och det är inte säkert att de beviljas. Läs mer på Infobankens sida Tjänster för handikappade.

I biblioteket för synskadade (näkövammaisten kirjasto) Celia kan du låna talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och reliefbilder. Dessutom sammanställer biblioteket läroböcker för synskadade skolbarn och studerande.

Synskadades centralförbund (Näkövammaisten keskusliitto) är en organisation som strävar efter att förbättra de synskadades ställning i samhället. Förbundet tillhandahåller också mycket nyttig information och tjänster för synskadade.

linkkiAviris:
De vanligaste hjälpmedlen för synskadadefinska

linkkiCelia:
De synskadades bibliotekfinska | svenska | engelska

Hörselskadade

Hörselskadade (kuulovammainen) är döva eller har nedsatt hörsel och som använder till exempel teckenspråk eller hörselapparat för att kommunicera med andra.

Om du behöver hjälpmedel (apuväline) ska du först genomgå läkarundersökning på din egen hälsostation. När läkaren har konstaterat att du har en hörselskada som gör det svårare för dig att klara dig i vardagen kan du få hjälpmedel. Hjälpmedel för hörselskadade är till exempel hörselapparat. Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. FPA betalar sådana hjälpmedel som behövs för arbete eller studier.

Du kan till exempel få brandvarnare för hörselskadade och texttelefon, för att tryggt kunna bo hemma. Du kan ansöka om dessa vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) i din hemkommun.

Hörselskadade har rätt till teckentolk (viittomakielen tulkki) om det behövs för att den hörselskadade ska kunna fungera i vardagen, till exempel vid arbete, studier och utförande av ärenden. Du måste ansöka om tolktjänsten vid FPA.

Läs mer om hjälpmedel och tolktjänsten på Infobankens sida Tjänster för handikappade.

På internet finns ordboken för det finska teckenspråket, Suvi.

Finska Hörselförbundet (Kuuloliitto) och Finlands Dövas Förbund rf (Kuurojen liitto) är organisationer som strävar efter att förbättra hörselskadades ställning i samhället. De tillhandahåller också mycket nyttig information och tjänster för hörselskadade.

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Hjälpmedel för hörselnfinska

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Hörselapparatfinska

linkkiFPA:
Tolktjänster för handikappadefinska | svenska

linkkiSuvi.viittomat.net:
Ordbok i det finska teckenspråketfinska

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Information om Hörselförbundetfinska

linkkiFinlands Dövas Förbund rf:
Information om Finlands Dövas Förbundfinska | svenska | engelska

linkkiDövas folkhögskola:
Utbildning för döva invandrarefinska | svenska | engelska

Funktionshindrade

Funktionshindrade (liikuntavammainen) kan inte förflytta sig själv eller behöver hjälpmedel eller assistent för att förflytta sig. Ett funktionshinder kan orsakas av sjukdom eller olycksfall.

Om du behöver hjälpmedel (apuväline) ska du först genomgå läkarundersökning. När läkaren har konstaterat att du har ett funktionshinder som gör det svårare för dig att klara dig i vardagen kan du få hjälpmedel. Funktionshindrades hjälpmedel är till exempel käpp, rollator, rullstol och protes. Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen.

Om du måste låta utföra ändringsarbeten i din bostad eller montera fasta hjälpmedel i bostaden kan du få ersättning för dessa av din hemkommun. Ändringsarbetena kan vara till exempel ombyggnad av bostaden så att den blir tillgänglig för rullstol. Fasta hjälpmedel kan vara till exempel stödhandtag, ramper och elektriska dörrar. Läs mer om hjälpmedel och ändringsarbeten på Infobankens sida Tjänster för handikappade.

linkkiInvalidförbundet:
Stöd och verksamhet för rörelsehindradefinska

Utvecklingsstörda

En utvecklingsstörning (kehitysvamma) är ett handikapp som gör det svårt att lära sig nya saker och att förstå. En utvecklingsstörd person har svårare för att lära sig och minnas saker än andra människor Utvecklingsstörningen upptäcks i barndomen eller ungdomen.

En utvecklingsstörd person kan få särskilda tjänster. Sådana tjänster är till exempel boendetjänster, arbetsverksamhet och dagverksamhet. Läs mer om tjänster för utvecklingsstörda på Infobankens sida Tjänster för handikappade.

Det finns även många föreningar som ger information och stöd. Du hittar mer information på webbsidor hos till exempel Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto) och Utvecklingsstördas Stödförbund (Kehitysvammaisten Tukiliitto).

linkkiVerneri.net:
Information för utvecklingsstörda och anhörigafinska

linkkiFörbundet Utvecklingsstörning:
Utvecklingsstördas intressebevakningsorganisationfinska | engelska

linkkiUtvecklingsstördas intressebevakningsorganisation:
Utvecklingsstördas intressebevakningsorganisationfinska | svenska | engelska