Livet i Finland

Städer

Koulutus Kokkolassa

Utbildning i Karleby

Dagvård

I Karleby finns stadens egna daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare. Dessutom finns det privata daghem och privata familjedagvårdare i Karleby.

Du kan ansöka om dagvårdsplats för ditt barn elektroniskt via tjänsten eKokkola.fi eller med en blankett på stadens webbplats.

Ansökan ska lämnas in fyra månader innan du behöver vårdplats. Det är möjligt att få vårdplats snabbare om den behövs för att du exempelvis erhållit arbete eller studieplats.

Ansökan kan returneras till vårdplatsen eller lämnas i brevlådan i den nedre aulan i Bildningscentralen.

Ansökan kan även skickas per post till någon av följande adresser:

Bildningscentralen
Förskolepedagoik
Strandgatan16
67100 Karleby

Kelviå regionalbyrå
Kelviåvägen 24
68300 Kelviå

Lochteå regionalbyrå
Lokaniituntie 1
68230 Lochteå

Ullava regionalbyrå
Ullavavägen 672
68730 Ullava

Läs mer: Dagvård.

linkkiKarleby stad:
Daghem och andra dagvårdsplatserfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Gruppfamiljedaghemfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Dagvårdsblanketterfinska | svenska

linkkiKarleby stad:
Att ansöka om kommunal dagvårdfinska | svenska

Förskoleundervisning

Karleby stad erbjuder gratis förskoleundervisning för alla 6 år fyllda barn. Förskoleundervisningen ges av lärare med utbildning i pedagogik i totalt 700 timmar om året, dvs. cirka fyra timmar om dagen, enligt skolans arbetstider.

Förskoleundervisningen är gratis. Om barnet dessutom behöver dagvård arrangeras denna på samma ställe som förskoleundervisningen.

Anmälningar till förskoleundervisningen sker i januari–februari. Detta meddelas i lokaltidningarna och på stadens webbplats. Om du inte fått ett brev om förskoleplats eller ansöker om förskoleplats under annan tid på året, ta kontakt med dagvårdsbyrån per telefon på numret 040 8065 089.

Läs mer: Förskoleundervisning.

linkkiKarleby stad:
Förskoleundervisningfinska | svenska

Grundläggande utbildning

I Finland har alla barn som fyllt 7 år läroplikt, vilket innebär att de måste delta i den grundläggande utbildningen. Läroplikten upphör i slutet av det läsår då barnet fyller 17. Det är föräldrarna som har ansvaret för att barnet går i skolan.

Anmälan till grundskolan sker i början av året. På stadens webbplats finns skolornas kontaktuppgifter och mer information om anmälan. Om du har frågor om den grundläggande utbildningen kan du även kontakta stadens undervisningstjänster.

Varje barn och ung person har rätt att gå i skola. Om barnet flyttar till Karleby under läsåret kan han eller hon genast börja i skolan.

Om barnet saknar tillräckliga färdigheter i finska eller svenska för att delta i undervisningen i klassen inleder han eller hon studierna i förberedande undervisning i en egen grupp eller i klassen enligt det egna studieprogrammet.

I Karleby finns grupper för den förberedande utbildningen i lågstadiet i Hollihaan koulu och Koivuhaan koulu och i högstadiet i Stenängens skola. Övergången till den vanliga undervisningen sker steg för steg enligt elevens förutsättningar.

Elever med ett annat modersmål än finska eller svenska erbjuds stöd för inlärningen. Undervisning i finska som andraspråk ordnas i Hollihaan koulu och Koivuhaan koulu samt Stenängens skola i alla årskurser. Även elever i skolor i andra städer har rätt att studera finska eller svenska som andraspråk enligt lärokursen, om deras språkfärdigheter inte ligger på modersmålsnivå på samtliga delområden.

Mer information om den förberedande undervisningen för invandrare får du av stadens undervisningstjänster.

Läs mer: Grundläggande utbildning.

linkkiKarleby stad:
Kontaktuppgifter för den grundläggande utbildningenfinska

Undervisning i det egna modersmålet för invandrare

Undervisning i elevens eget modersmål arrangeras i Karleby läsåret 2015–2016 på åtta olika språk. Undervisningsgruppen ska ha minst fyra elever. Undervisningen sker vanligtvis i de skolor där det finns flest elever som talar språket i fråga. En del av undervisningen sker på distans.

Som elevens egen religion undervisas bland annat islam, buddhism och ortodox religion, beroende på antalet elever.

Information om undervisning i elevens eget modersmål och religion får du av koordinatorerna för undervisningen för olika språk- och kulturgrupper:

Lågstadier: telefon: 044 780 9770
Högstadier: telefon: 040 489 2129

linkkiKarleby stad:
Utbildning för invandrarefinska

Yrkesutbildning

Mellersta Österbottens vuxeninstitut erbjuder yrkesutbildning exempelvis i Karleby, Kelviå, Kannus, Perho och Jakobstad. Vuxenutbildningen anordnar även förberedande utbildning för vuxna invandrare vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå.

Mellersta Österbottens institut erbjuder yrkesutbildning i Karleby, Kelviå, Kannus, Kaustby och Perho. Institutet anordnar även förberedande utbildning för yrkesmässig grundundervisning, dvs. VALMA-utbildning. Vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå kan man studera på linjen Finland & arbetslivet som är avsedd för invandrare.

Läs mer: Yrkesutbildning.

linkkiMellersta Österbottens vuxeninstitut:
Mellersta Österbottens vuxeninstitutfinska | engelska

linkkiMellersta Österbottens institut:
Undervisningskalender för yrkesinstitutetfinska | engelska

linkkiMellersta Österbottens folkhögskola:
Folkhögskolans invandrarlinjefinska

Gymnasium

I Karleby ges gymnasieutbildning för ungdomar vid Karleby finska gymnasium och Karleby svenska gymnasium, samt för vuxna vid Karleby vuxengymnasium. Till gymnasieutbildning för ungdomar ansöker man under våren via gemensam ansökning för gymnasierna och man kan bli antagen om man i slutbetyget från grundskolan har tillräckligt högt snittbetyg i läsämnena. Du kan ansöka till vuxenutbildningen direkt hos vuxengymnasiet året runt.

Karleby finska gymnasium erbjuder förberedande undervisning för gymnasiet även för invandrare. Den förberedande undervisningen för gymnasiet är ett läsår och målet med den är att förbättra möjligheterna för elever med ett annat modersmål att klara av gymnasiestudierna.

För varje studerande utarbetas ett eget studieprogram. Man ansöker till förberedande undervisning för gymnasiet under sommaren på webbsidan Opintopolku.fi.

Undervisningsspråket i vid Karleby finska gymnasium och Karleby vuxengymnasium är finska och svenska vid Karleby svenska gymnasium. Vid Karleby finska gymnasium anordnas undervisning i finska som andraspråk för invandrare invandrare. Målet är att invandrarna ska klara av gymnasiestudierna och efter gymnasiet kunna söka sig till fortsatta studier.

Mer information om gymnasieskolorna och den förberedande undervisningen för gymnasiet fås av stadens undervisningstjänster. Kontaktuppgifterna för gymnasierna finns på stadens undervisningstjänsters webbplats.

Bildningscentralen
Strandgatan 16 (våning 5 och 6)
67100 Karleby
Telefon: 044 756 7673

Läs mer: Gymnasium.

linkkiKarleby stad:
Gymnasie- och yrkesutbildningfinska | svenska

Unga utan studieplats

Unga som saknar studieplats eller arbete kan få hjälp av det uppsökande ungdomsarbetet. Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga i åldern 15–28 år hitta rätt tjänster till stöd för utbildning, arbete och utkomst. De anställda inom uppsökande ungdomsarbete hjälper med att klara upp den ungas livssituation, hantera praktiska ärenden, såsom besök hos olika myndigheter, och ger personlig handledning enligt den ungas önskemål.

E-postadress: etsivatyo(at)kokkola.fi

linkkiKarleby stad:
Uppsökande ungdomsarbetefinska | svenska

Högskoleutbildning

Vid Centria yrkeshögskola kan man avlägga yrkeshögskoleexamen i teknik, företagsekonomi, social- och hälsovård, kultur samt humanistisk utbildning och fostringsbranschen. Högre yrkesskoleexamen kan avläggas i teknik, företagsekonomi och social- och hälsovård. Det är dessutom möjligt att studera vid den öppna yrkeshögskolan.

Vid Karleby universitetscenter Chydenius kan man avlägga såväl högre högskoleexamen som doktorsexamen. Vid Chydenius anordnas även vuxenutbildning och vetenskaplig forskning bedrivs.

Läs mer: Högskoleutbildning.

linkkiKarleby stad:
Högskole- och universitetsutbildningfinska

linkkiCentria yrkeshögskola:
Centria yrkeshögskolafinska | svenska | engelska

linkkiKarleby universitetscenter Chydenius:
Universitetscentret Chydeniusfinska | svenska | engelska

Andra studiemöjligheter

Karlebynejdens institut, som ägs och drivs av Karleby stad, är ett tvåspråkigt (finska och svenska) medborgarinstitut. Institutet erbjuder undervisning i datateknik, musik, idrott och dans, konstämnen, hantverk, matlagning och första hjälpen. Institutet erbjuder även undervisning i flera olika språk, bland annat finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska och italienska. Undervisningsutbudet varierar från år till år, så det lönar sig att kontrollera aktuella kurser på institutets webbplats.

Invandrare ges rabatt på vissa kurser.

Karlebynejdens institut erbjuder integrationsutbildning för invandrare. Ansökning till utbildningen sker via TE-byrån. Kontrollera på institutets webbplats vilka kurser som är aktuella.

Karlebynejdens institut
Vasavägen 7
67100 Karleby
Telefon: 040 8065 169, 040 8065 168
E-post: kso(at)kokkola.fi

Mellersta Österbottens sommaruniversitet erbjuder undervisning i finska för invandrare.

Vid Mellersta Österbottens sommaruniversitet kan du läsa kurser på universitetsnivå vid det öppna universitetet, delta i kompletterande yrkesutbildning samt läsa språk- och kulturkurser. Under sommaren är det möjligt att repetera gymnasiestudier vid sommaruniversitetet. Dessutom är det även möjligt att läsa normala gymnasiekurser vid sommaruniversitetets sommargymnasium.

Sommaruniversitets kurser är avgiftsbelagda för deltagarna.

Läs mer: Studier som hobby, Arbetskraftsutbildning

linkkiKarlebynejdens institut:
Karlebynejdens institutfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiMellersta Österbottens sommaruniversitet:
Mellersta Österbottens sommaruniversitetfinska | svenska | engelska

linkkiKarleby stad:
Övrig undervisning i Karlebyfinska