Livet i Finland

Städer

Työntekijä tai yrittäjä

Arbetstagare eller företagare

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Om du är medborgare i något av de nordiska länderna, ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz och kommer till Finland för att arbeta, behöver du inget uppehållstillstånd. Läs mer på Infobankens sida EU-medborgare.

Om du är medborgare i något annat land behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Om du redan befinner dig i Finland på någon annan grund kan du ha rätt att arbeta även om du inte har ansökt om ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Läs mer på Infobankens sida Till Finland för att arbeta.

Oberoende av vilket land du är medborgare i kan du i vissa fall arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Läs mer på Infobankens sida Till Finland för att arbeta.

linkkiMigrationsverket:
Arbete i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

Uppehållstillstånd för företagare

I Finland kan vem som helst med stadigvarande hemvist i något av länderna som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) grunda ett företag.

Företagare från de nordiska länderna och EU-länderna

Om du är medborgare i något av de nordiska länderna kan du fritt idka näringsverksamhet eller utöva ett yrke i Finland. Det enda du behöver göra är att registrera dig i magistraten (maistraatti).

Om du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz kan du fritt idka näringsverksamhet eller utöva ett yrke i Finland. Läs mer på Infobankens sida EU-medborgare.

Företagare från andra länder

Om du inte är medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer, ett EES-land eller i Schweiz behöver du ett uppehållstillstånd för näringsidkare (elinkeinonharjoittajan oleskelulupa) för att idka näringsverksamhet i Finland.

Mer information om uppehållstillstånd för företagare hittar du på Infobankens sida Bli företagare i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för företagarefinska | svenska | engelska

Fortsatt uppehållstillstånd

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd på internet i tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe. Gör en ansökan innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Du får mer information om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på Infobankens sida Fortsatt uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

Arbete och företagande i Finland

I Infobankens avsnitt Arbete och företagande hittar du mycket information om arbetslivet och företagandet i Finland.

Finska och svenska språket

En del arbetsgivare ordnar undervisning i det finska språket för sina anställda. Fråga din arbetsgivare som det ordnas undervisning i det finska språket på din arbetsplats. Information om andra möjligheter att studera finska eller svenska hittar du i Infobankens avsnitt Finska och svenska språket.

Studier

Om du vill avlägga examen eller fortbilda dig kan du delta i fortbildning. Fortbildning ordnas bland annat av läroanstalter, fackförbund och Institutet för Yrkenas befrämjande. Också många arbetsplatser utbildar sina anställda till exempel i användningen av nya apparater eller program.

Studierna är inte alltid inriktade på att skaffa ett yrke. Du kan också ha studier som hobby. Läs mer på Infobankens sida Studier som hobby.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande information om fortbildningfinska | svenska

Den sociala tryggheten

Om du flyttar till Finland för att arbeta från EU-området eller ett EES-land eller Schweiz, omfattas du vanligtvis delvis av den sociala tryggheten i Finland också när din anställning endast är kortvarig.

Om du kommer till Finland som arbetstagare någon annanstans ifrån än ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz påverkas din sociala trygghet av följande faktorer:

  • hur länge arbetet varar
  • från vilket land du flyttar till Finland.

De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland. Dessutom måste du uppfylla samma villkor för att få förmånen som alla andra som bor i Finland.

Om du inte flyttar stadigvarande till Finland, kan du i vissa situationer ändå ha rätt att åtminstone delvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetar här. Detta förutsätter att din arbetstid och lön uppfyller minimikraven.

Om du har anställning i Finland, är det skäl för dig att ansluta dig till en finländsk arbetslöshetskassa. Om du är medlem av en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, om du blir arbetslös. Läs mer på Infobankens sidor Fackförbund och Arbetslöshetsförsäkring.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Hälsan

Hälsovård för anställda och företagare

Om du har kommit till Finland för att arbeta har du vanligen rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland. Detta beror på hurdant och hur långt arbetsavtal du har samt från vilket land du har kommit till Finland. Du kan begära att FPA utreder din rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna. Du hittar mer information om den offentliga hälso- och sjukvården på Infobankens sida Hälsovårdstjänster i Finland.

I Finland är arbetsgivare skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda.

Företagare kan ordna sin egen företagshälsovård om de vill. Företagare måste alltså inte ordna företagshälsovård för sig. Företagare måste ändå ordna företagshälsovård för sina anställda.

Företagshälsovården kan ordnas vid den lokala hälsovårdscentralen eller till exempel på en privat läkarcentral.

Mer information får du på Infobankens sida Företagshälsovården och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Företagshälsovårdfinska | svenska | engelska

Problematiska situationer

Om du förlorar ditt jobb

Om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare som endast gäller arbete för en viss arbetsgivare och du förlorar din arbetsplats, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd på andra grunder.

Om Migrationsverket har beviljat dig ett uppehållstillstånd för arbetstagare och din anställning upphör tidigare än uppehållstillståndet, måste du eller din arbetsgivare skriftligt meddela Migrationsverket att din anställning upphör.

Om ditt uppehållstillstånd för arbetstagare inte har begränsats att gälla arbete för en viss arbetsgivare, utan för en viss bransch och tillståndet är fortfarande giltigt, kan du byta jobb inom samma bransch.

Mer information om arbete och företagande i Finland hittar du på Infobankens sida Arbete och företagande. Mer information om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare hittar du på sidan Till Finland för att arbeta och Bli företagare i Finland.

Diskriminering på arbetsplatsen

Om du blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen ska du först kontakta din chef. Om din chef inte hjälper dig, ska du ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktige (työsuojeluvaltuutettu) eller förtroendemannen (luottamusmies) på din arbetsplats. Om ärendet inte kan lösas på arbetsplatsen, ska du kontakta arbetarskyddsdistriktet (työsuojelupiiri) i ditt område eller ditt fackförbund.