Livet i Finland

Städer

Suomeen yrittäjäksi

Till Finland som företagare

I Finland kan vem som helst med stadigvarande hemvist i något av länderna som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) grunda ett företag.

Uppehållstillstånd för företagare

Om du vill arbeta som företagare i Finland behöver du antingen ett uppehållstillstånd för näringsidkare eller ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Vilket av tillstånden du behöver beror på företagsformen. Om ditt företag är ett firmanamn behöver du ett uppehållstillstånd för näringsidkare. Om ditt företag är ett aktiebolag behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare. För att du ska kunna få ett uppehållstillstånd måste du själv arbeta för ditt företag i Finland. På Migrationsverkets sidor hittar du mer information om hur företagsformen påverkar vilket tillstånd du ska söka.

Ansökan om uppehållstillstånd

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av din ansökan om tillstånd är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

Handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd sker i två faser. Först fattar NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen, ELY-keskus) ett delbeslut. NTM-centralen bedömer till exempel utgående från affärsverksamhetsplanen eller finansieringen om ditt företag kan vara lönsamt. När NTM-centralen har fattat delbeslutet fattar Migrationsverket ett beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer om att grunda ett företag på Infobankens sida Att grunda ett företag.

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för näringsidkarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för arbetstagarefinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland kan du även be om att bli registrerad i Finlands befolkningsdatasystem. Då får du en finsk personbeteckning på samma gång som du får uppehållstillståndet. Mer information om personbeteckningen hittar du på Infobankens sida Registrering som invånare.

Företagare som bor utanför EES-området

Om du är bosatt utanför EES-området måste du ansöka om tillstånd hos Patent- och registerstyrelsen om du vill starta ett företag i Finland eller arbeta i ledningsuppgifter i ett företag. Huruvida tillstånd behövs beror inte på personens medborgarskap utan på dennes hemvist.

Om du flyttar till Finland eller ett annat land inom EES-området behöver du inte Patent- och registerstyrelsens tillstånd för att grunda ett företag.

linkkiPatent- och registerstyrelsen:
Tillstånd för företagare som är bosatta utanför EES-områdetfinska | svenska | engelska

Företagare i Finland

På infobankens sida Arbetstagare och företagare hittar du mer information avsedd för företagare och arbetstagare.

linkkiNewCo Helsinki:
Guide om att grunda ett företagfinska | engelska | kinesiska

Migrationsverket:Presentation av e-tjänsten Enter Finland