Livet i Finland

Städer

Oleskelulupa puolisolle

Uppehållstillstånd för make eller maka

Make/maka till en finsk medborgare

Om du har ingått äktenskap med en finländsk medborgare som är bosatt i Finland kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Även en maka/make av samma kön kan få uppehållstillstånd.Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Make eller maka till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

Make/maka till en utländsk medborgare

Om din make/maka har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland kan du få uppehållstillstånd I Finland på grund av familjeband.

Även en make/maka av samma kön kan få uppehållstillstånd.

Försörjning

För att du ska få uppehållstillstånd i Finland måste du eller din make/maka ha tillräcklig inkomst även för din försörjning. På Migrationsverkets sidor kan du kontrollera hur stor inkomst ni måste ha.

Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas inte på er om äktenskapet ingåtts innan din maka/make anlänt till Finland och han/hon har flyktingstatus i Finland. Om din maka/make fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare, ska du ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader från att din maka/make fått flyktingstatus. Du kan även ansöka senare, men då tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er. Om äktenskapet ingåtts efter att dina maka/make anlänt till Finland, tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er.

Om din maka/make fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Make eller maka till en utländsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Utkomstförutsättningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Maka eller make till en person som fått internationellt skyddfinska | svenska | engelska

Sambo med en finsk medborgare

Om du är sambo med en finsk medborgare som bor i Finland kan du få uppehållstillstånd på grund av familjeband. Tillståndet kan beviljas om:

  • du har bott tillsammans med din sambo minst två år eller
  • du har ett gemensamt barn med din sambo (då uteblir kravet på gemensamt boende under två års tid) eller
  • det finns något annat vägande skäl för att bevilja tillståndet

Ifall du ansöker om tillstånd på dessa grunder måste du och din sambo bevisa att ni har bott tillsammans två år. Som bevis godtas till exempel ett utdrag ur boenderegistret eller ett hyreskontrakt med bådas namn. Om du och din sambo är bosatta i olika stater anses gemensamt boende till exempel under semesterresor inte som en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd. Varken du eller din sambo får vara gift med någon annan.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd antingen i Finland eller i ett annat land. Utomlands kan du ansöka om tillstånd vid Finlands ambassad i det land där du bor eller vistas lagligen.

Du kan komma till Finland även om du inte ännu har ansökt om uppehållstillstånd. Det kan ändå hända att du behöver ett visum till Finland. På Finlands utrikesministeriums webbsidor hittar du information om vilka länders medborgare som behöver visum.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Sambo till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

Sambo med en utländsk medborgare

Om din sambo har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du kan få tillståndet om:

  • du har bott tillsammans med din sambo minst två år eller
  • du har ett gemensamt barn tillsammans med din sambo (då uteblir kravet på gemensamt boende under två års tid)

Ifall du ansöker om tillstånd på dessa grunder måste du och din sambo bevisa att ni har bott tillsammans två år. Som bevis duger till exempel ett utdrag ur boenderegistret eller ett hyreskontrakt med bådas namn. Om du och din sambo är bosatta i olika stater anses gemensamt boende till exempel under semesterresor inte som en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd.

Varken du eller din sambo får vara gift med någon annan.

Försörjning

För att du ska få uppehållstillstånd i Finland måste du eller din sambo ha tillräcklig inkomst även för din försörjning. På Migrationsverkets sidor kan du kontrollera hur stor inkomst ni måste ha.

Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas inte på er om ni levt i ett samboförhållande innan din sambo anlänt till Finland och han/hon har flyktingstatus i Finland. Om din sambo fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare, ska du ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader från att din sambo fått flyktingstatus. Du kan även ansöka senare, men då tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er.

Om din sambo fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, men inte har flyktingstatus, tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Sambo till en utländsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Sambo till en person som fått internationellt skyddfinska | svenska | engelska

Partner

Man kan vanligen inte få uppehållstillstånd på grund av sällskapande. I Finland är en person man sällskapar med inte en familjemedlem enligt lagen.

I vissa fall kan du ändå få ett tillfälligt (B) uppehållstillstånd i Finland på grund av sällskapande. För att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd i Finland måste ditt och din partners förhållande vara stadigt. Ett bevis på stadigt sällskapande kan till exempel vara att er avsikt är att ingå äktenskap i Finland.

Varken du eller din partner får vara gift med någon annan.

För att du ska kunna få uppehållstillstånd måste du ha tillräckliga medel för ditt uppehälle. Dessa medel bör vara fritt tillgängliga för dig till exempel på ditt eget bankkonto. Inkomsterna för din partner som är bosatt i Finland beaktas inte.

linkkiMigrationsverket:
Flick- eller pojkvän till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

Att ansöka om uppehållstillstånd

Vanligtvis måste du ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Ansök om tillståndet i ditt hemland eller i ett annat land där du vistas lagligt. Du kan också ansöka om ditt första uppehållstillstånd i Finland om din make eller maka är finsk medborgare och du själv är medborgare i ett visumfritt land, det vill säga du inte behöver visum för att komma till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig eller Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen eller tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen eller tjänstestället. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen eller tjänstestället i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig eller på Migrationsverkets tjänsteställe i Finland. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Handläggningstider för tillståndsansökningarfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

När du ansöker om det första uppehållstillståndet i Finland kan du även be om registrering i det finska befolkningsdatasystemet. Då får du en finsk personbeteckning samtidigt som du får ditt uppehållstillstånd. Mer information om personbeteckningen hittar du på Infobankens sida Registrering som invånare.

Om maken/makan/sambon/partnern inte får uppehållstillstånd

En make/maka/sambo/partner beviljas inte uppehållstillstånd om förutsättningarna för uppehållstillstånd inte uppfylls. Man kan låta bli att bevilja tillståndet även då de finländska myndigheterna anser att parterna har ingått äktenskap endast för uppehållstillståndets skull och att makarna inte avser att leva tillsammans som en familj. Myndigheterna kan misstänka att parterna ingått äktenskap endast för uppehållstillståndets skull till exempel om ni har ingått äktenskap efter endast en kort bekantskap, om det är stor åldersskillnad mellan er eller om den ena av er har haft flera korta äktenskap. Om du får ett nekande beslut på din tillståndsansökan kan du överklaga den till förvaltningsdomstolen. Du får instruktioner för detta bifogade till tillståndsbeslutet.