Livet i Finland

Städer

Tukea lapsen syntymän jälkeen
theme icon

Stöd efter barnets födelse

Efter att barnet fötts sköter vanligtvis en av föräldrarna barnet hemma i en viss tid. Under denna tid betalar FPA ut olika föräldradagpenningar (vanhempainpäiväraha). Föräldradagpenningarna omfattar

  • moderskapspenning och särskild moderskapspenning
  • föräldrapenning
  • faderskapspenning.

Därtill utbetalas barnbidrag (lapsilisä) till barnets vårdnadshavare fram till dess att barnet fyller 17 år. Läs mer på Infobankens sida Barnbidrag.

Ansökan om föräldradagpenningar

Du kan ansöka om föräldradagpenningar om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och varit sjukförsäkrad i Finland, ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz oavbrutet i 180 dagar före det beräknade förslossningsdatumet.

Du kan göra en ansökan om föräldradagpenning på FPA:s webbsidor. Logga in med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tjänsten innehåller anvisningar för att fylla i ansökan. På samma adress ser du också hur behandlingen av din ansökan framskrider. När ansökan avgjorts, ser du beloppet på ditt stöd och tidpunkten för utbetalningen. Tjänsten är på finska och svenska.

Du kan ansöka om föräldradagpenningar också genom att fylla i en pappersblankett och skicka den jämte nödvändiga bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Rådgivningen hjälper dig att fylla i ansökan.

Beloppet på din föräldradagpenning beror på hur höga inkomster du har. Dagpenningen är alltid lägre än lönen, vanligen cirka 70 procent av inkomsterna. Den lägsta dagpenningen är cirka 600 euro i månaden. Till exempel studeranden får detta minimibelopp. Också en arbetslös förälder har rätt till föräldradagpenning.

Om din arbetsgivare betalar ut lön till dig under föräldradagpenningperioden, betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Meddela din arbetsgivare om din föräldraledighet två månader innan den börjar. Om din ledighet varar i 12 vardagar eller mindre, ska du meddela om ledigheten till din arbetsgivare en månad på förhand. Läs mer på Infobankens sida Familjeledighet.

Föräldradagpenningar är skattepliktiga inkomster och följaktligen behöver du ett skattekort (verokortti). Läs mer på Infobankens sida Beskattning.

linkkiSkattemyndigheten:
Skattekortfinska | svenska | engelska

Moderskapspenning efter barnets födelse

Moderskapspenningperioden varar i cirka tre månader. Den börjar vanligen 30 vardagar för det beräknade förlossningsdatumet. Läs mer på Infobankens sidor Stöd till gravida.

Föräldrapenning

Efter utgången av moderskapspenningperioden kan en av vårdnadshavarna ta ut föräldraledighet. I så fall sköter en av föräldrarna barnet hemma och får en föräldrapenning. Ansökan ska lämnas in till FPA senast en månad innan moderskapspenningperiodens utgång och föräldrapenningperiodens början. Föräldrapenningperioden varar i cirka sex månader. Om familjen får tvillingar är föräldrapenningperioden 60 vardagar längre.

Modern ska genomgå en läkarundersökning 5–12 veckor efter förlossningen och skicka läkarintyget till FPA. Annars utbetalas inte föräldradagpenning.

Vilken som helst av vårdnadshavarna kan vara föräldraledig. De kan också vara lediga turvis. Föräldrarna kan också arbeta deltid och tillsammans sköta barnet på deltid. Under denna tid betalar FPA partiell föräldrapenning till bägge föräldrar.

Om en av föräldrarna vill sköta barnet hemma efter föräldrapenningperioden, kan han eller hon få hemvårdsstöd. Läs mer på Infobankens sida Stöd för vård av barn i hemmet.

linkkiFPA:
Föräldrapenning till modern eller fadernfinska | svenska | engelska

Faderskapspenning

Faderskapsledighet är en del av föräldraledigheten, vilken är avsedd för fadern som tar hand om barnet. FPA betalar ut faderskapspenning (isyysraha) under faderskapsledigheten. Fadern behöver inte bo tillsammans med barnets mor för att få faderskapspenning.

Längden på faderskapspenningperioden är 54 vardagar. Det är inte möjligt att överföra dessa dagar till modern. Förutom faderskapsledighet kan du använda en del av föräldrarnas gemensamma föräldrapenningperiod eller hela föräldraledigheten.

Du kan använda högst 18 faderskapspenningdagar på samma gång som barnets moder är på moderskaps- eller föräldraledighet. Du kan också ta ut alla 54 faderskapspenningdagar på andra tider än barnets moder.

Du kan själv bestämma om du använder alla faderskapspenningdagar eller en del av dessa. Faderskapspenningdagar kan användas endast för vård av barn under två år. När barnet fyllt två år, kan du inte längre använda faderskapspenningdagar, även om sådana återstår.